Kişisel Verilerin Korunması

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet Anonim Şirketi (“eÇift”) tarafından işletilmekte olan www.ecift.com internet sitesi ve hangi işletim sistemi üzerinde çalıştığı fark etmeksizin mobil uygulamalar da dâhil mevcut durumda ve ileride kullanılacak tüm platformlar (“Platform”) üzerinden temin ettiği hizmetler sırasında, Platform kullanıcıları (“Üye”) tarafından eÇift ile paylaşılan veya eÇift’in Üye’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Üye, işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ederek kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, eÇift tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

•    Kimlik Bilgisi 
•    İletişim Bilgisi 
•    Müşteri Bilgisi 
•    Müşteri İşlem Bilgisi
•    İşlem Güvenliği Bilgisi
•    Finansal Bilgi
•    Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
•    Denetim ve Teftiş Bilgisi
•    Pazarlama Bilgisi
•    Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
•    Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi
•    Olay Yönetimi Bilgisi

Üye, eÇift’e ilettiği bilgi ve belgeler kapsamında kendisine ait din ve ırk bilgisi, sağlık verisi ile fotoğrafı nedeniyle elde edilen biyometrik veriler ve kılık kıyafet verileri gibi verilerinin de eÇift tarafından işlenmekte olduğunu kabul eder. Bahsi geçen veriler “özel nitelikli kişisel veri” olup, Üye bu verilerinin işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

eÇift, Üye’nin Platform’u kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

eÇift, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ile bunu takiben Üye’ye taahhüt edilen hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. eÇift ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Üye’ye gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Üye ile temas kurmak veya Üye’nin Platform’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, eÇift raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Üye’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Üye’nin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler eÇift ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ile iletişime geçilebilecektir.

eÇift ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Üye’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
•    Üye ile eÇift arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    Üye’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
•    Üye’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, eÇift’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere eÇift, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platform tarafından Üye’nin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir platform hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bazı durumlarda uygulama ya da sitenin kullanımı açısında zaruri bilgileri kaydeder bazen ise benzer bilgileri sonraki oturumlarda kullanılmak üzere saklamak suretiyle platformların kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır. Bu veriler dışında,  çerezler vasıtasıyla cihaz ana belleğinden sair herhangi bir kişisel veri toplanmamaktadır.

Bununla birlikte, web tarayıcılarının pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse çerezlerin gelmemesi veya çerez dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

eÇift çerezleri ayrıca, arama motorlarını, Platform’u veya eÇift’in anlaşmalı olduğu üçünü parti platformları ziyaret ettiğinizde, kullanım alışkanlıklarınıza göre ilginizi çekebilecek olan reklamları size sunmak amacıyla online davranışsal reklamcılık ve pazarlama hizmetlerini uygulamak için kullanabilir. eÇift, anılan uygulamanın yapılabilmesi amacıyla Üye’nin sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra Üye’ye Platform’da ya da görüntülü reklam ağındaki diğer mecralarda ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Üye’nin tarayıcı vasıtasıyla çerezleri kabul etmediği durumlarda da kendisine Platform veya anılan üçüncü platformlarda reklam gösterilmeye devam edilecek fakat bu reklamlar Üye’nin kullanım alışkanlıklarına göre konfigüre edilmiş reklamlar olmayacaktır.

eÇift, hizmet aldığı üçüncü kişiler vasıtasıyla mobil uygulamaları üzerinden Üye’ye anlık bildirimler (push notification) gönderebilecektir. Üye, eÇift’ten anlık bildirimler (push notificaion) almayı tercih etmezse mobil uygulama veya cihazı üzerinden tercihlerini değiştirebilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

eÇift, Üye’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üye’ye karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla eÇift’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

eÇift ayrıca, Üye’den Platform’dan faydalanmasına ilişkin hizmet bedellerinin tahsil edilmesi veya tahsilata ilişkin itiraz ve ihtilafların çözümlenmesi amacıyla Üye’nin ilgili verilerini hizmet alınan ödeme hizmeti sağlayıcılarla paylaşabilecektir.

eÇift, Üye deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Üye’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform veya eÇift hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Üye’nin kişisel verilerini Avrupa Birliği’ndeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

eÇift, Üye’nin kişisel verilerini işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile ilgili mevzuatta öngörülen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, Platform üzerinden veya Üyeler’in sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir. 

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Üye, eÇift’e başvurarak kendisiyle ilgili;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
•    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
•    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir.

Üye, yukarıda belirtilen taleplerini “Mevlüt Pehlivan Sok., Yılmaz İş Merkezi, No.:26 Kat:7 34349 Gayrettepe/İstanbul” adresine yazılı olarak iletebilecektir. eÇift, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Üye, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde eÇift’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye, herhangi bir kişisel verisinin eÇift tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde eÇift’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

eÇift, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, eÇift, Üye ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

eÇift, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

•    kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
•    kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
•    kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı
taahhüt eder.

eÇift, Üye hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, eÇift uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

eÇift, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Üye’ye herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.